Çalışma Esasları | Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)

Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu (ARGEK)


Çalışma Esasları
 1. Hedefler

 2. Sorunlar

 3. Çözüm Önerileri

  3.1. Kısa Dönemde  Yapılabilecekler (1-6 Ay)

  3.2. Orta Dönemde  Yapılabilecekler (6 Ay- 2 Yıl)

  3.3. Uzun Dönemde Yapılabilecekler (2 Yıl Sonrası)

4. Süreç Yönetimi

1. HEDEFLER

 • Bilimsel bilgi üretme anlayışının yerleşmesi, yaygınlaştırılması ve üretilen yeni bilginin patentlenme ve/veya ürüne dönüştürülüp toplum yararına kullanılmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
 • ISI Citation İndeks veri tabanlarınca taranan hakemli ve sürekli dergilerde (SCI, SSCI, AHCI) yer alan nitelikli “uluslararası yayın” sayısının arttırılması,
 • Özgün ve yaygın etkisi olan bilimsel araştırma projeleri sayısının arttırılması,
 • Ar-Ge konusunda yurtiçi/yurtdışı seçkin üniversiteler ile yarışabilir düzeye gelinmesi.

2. SORUNLAR

 • Uluslararası yayın sayısının az olması,
 • Uluslararası yayınların genelde etki faktörü (impact factor) düşük dergilerde olması dolayısıyla yayınların az atıf alması,
 • Bilimsel araştırma çalışmalarında nitelik sorunu nedeniyle çıktıların, ürüne ve patente dönüşmesinin yetersiz olması,
 • Uluslararası ortaklı bilimsel proje ve yayınların yeterli sayıda olmaması,
 • BAP projelerinden yeteri kadar nitelikli çıktı alınamaması,
 • Uluslararası kimliğe sahip, teknik altyapısı tam olan ve tam zamanlı araştırıcıların çalıştığı araştırma ve geliştirme merkezlerinin olmaması,
 • Araştırma ve geliştirme merkezlerine ayrılabilecek kaynak (altyapı ve insan gücü vb) ve bütçenin yetersiz olması,
 • Üniversitemizin mevcut bilimsel kapasitesinin üzerinde katkı yapacak alanında yetkin yabancı uyruklu bilim insanlarının üniversitemize kazandırılamaması,
 • Disiplinlerarası programların ve bilimsel çalışmaların yeterli düzeyde olmaması,
 • Ar-Ge faaliyetleri ve çıktıları ile mezunlarımızın izlenmesi konusunda veri kaydının yeterli olmaması,
 • Bilim ve araştırma kültürümüzün istenilen düzeyde olmaması.

3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

3.1. KISA DÖNEMDE YAPILABİLECEKLER (1-3 Ay)

 • Her birim için atama ve yükseltme kriterlerinin arttırılması,
 • Uluslararası ve ulusal (DPT, TÜBİTAK, TÜBA vb.) dış kaynaklardan destek alarak Ar-Ge’ye yönelik proje yürüten öğretim elemanlarının ödüllendirilmesi,
 • Lisansüstü tezlerden (tez makalesi veya tez konusuyla ilgili) ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayın yapılma zorunluluğunun getirilmesi,
 • Her birimde ilgili yılda en yüksek etki faktörü olan dergide Akdeniz Üniversitesi adresli yayın yapan sorumlu (corresponding author) öğretim elemanına ödül/destek ve teşekkür belgesi verilmesi,
 • WOS’da yayınlanan Akdeniz Üniversitesi adresli sağlık/sosyal/fen bilimlerinde ilgili yılda en yüksek atıf alan yayın sahiplerine ödül/kongre katılım desteği ve teşekkür belgesi verilmesi,
 • Akdeniz Üniversitesi adresli BAP projelerinden patente, faydalı modele ve endüstriyel tasarıma dönen araştırma yürütücülerinin ödüllendirilmesi,
 • Doktora programı yürüten her bir enstitü için 3’er adet olmak üzere son 5 yılda ilgili anabilim dalında SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde en fazla yayın yapan ilk 3 öğretim üyesinin talebi doğrultusunda (bir anabilim dalından en fazla bir adet ve üst üste iki kez olmama koşulu ile) lisansüstü öğrencisine araştırma görevlisi kadrosu verilmesi,
 • Her birim için ayrı ayrı olmak üzere akademik göstergesi (H faktörü, atıf sayısı, patent, proje sayısı gibi) yüksek olan akademisyenlere araştırma ile ilgili merkez/kurullarda, uzmanlar grubunda, fakülte dergilerinde görev almasına öncelik verilmesi,
 • Öğretim elemanlarına proje hazırlama ve yayın yapma konusunda istatistik ve yabancı dil çeviri desteği verecek birimlerin oluşturulması.

3.2. ORTA DÖNEMDE YAPILABİLECEKLER (6 Ay- 2 Yıl)

 • Birimlerden gelen kadro taleplerinin karşılanmasında Akdeniz Üniversitesinin atama ve yükseltme kriterlerinden yüksek puanı olan üretken ve yetkin öğretim elemanlarına öncelik verilmesi,
 • YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda (100/2000 programı) olmak üzere, disiplinler arası programların desteklenmesi ve lisansüstü öğrencilerin bu programları tercih etmeleri için teşvik edilmesi,
 • Nitelikli doktora öğrenci sayısının arttırılması,
 • Yüksek lisans düzeyinde, dil puanının giriş puanına olan katkı oranın yükseltilmesi, dil puanı yüksek adaylara öncelik verilmesi, (dil seviyesi ile ilgili minimum eşik değerin enstitüler tarafından belirlenmesi)
 • Alanında yetkinliği kanıtlanmış yabancı uyruklu misafir öğretim üyelerinin Ar-Ge faaliyetleri yapmak üzere üniversitemize gelmelerinde gerekli kolaylıkların sağlanması,
 • Kütüphane veri tabanlarının her alanda zenginleştirilmesi,
 • Belli bir sürede belirli sayı ve nitelikte bilimsel yayın/proje/patent vb. üretmeyen araştırma merkezlerinin yeniden değerlendirilmesi.

3.3. UZUN DÖNEMDE YAPILABİLECEKLER (2 Yıl Sonrası)

 • Araştırma laboratuvarlarının altyapılarının iyileştirilmesi ve etkin kullanılabilmesini sağlayıcı etkin politikaların izlenmesi,
 • Yurtdışı araştırma odaklı seçkin üniversitelerden doktoralı, nitelikli akademisyenlerin üniversitemiz bünyesine katılmasını teşvik edici stratejilerin belirlenerek uygulanması,
 • Araştırma odaklı üniversite misyonumuz kapsamında bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışında önceden belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması,
 • Ar-Ge kapasitesi yetersiz birimlerde, nitelikli çıktı ve katma değeri yüksek projeler yürütülebilmesi için BAP altyapı projelerinden her yıl en az ikisinin bu alanlar için kullanılması,
 • Özgün bir konu ya da alandan, düzenli bir şekilde ve devamlılık gösteren yüksek kaliteli çalışmaların yapılması, yapılan çalışmalara alınan yüksek atıf sayısı gibi akademik ölçütleri sağlayan bilim insanlarının, birimlerin ya da potansiyel olarak hızla gelişmeye açık alanların belirlenip desteklenmesi,
 • Uluslararası kimliğe sahip, teknik altyapısı yeterli olan ve tam zamanlı araştırıcıların çalıştığı araştırma merkezlerinin oluşturulması, yeterli kapasiteye sahip merkezlerin lisansüstü öğrenci yetiştirebilmelerinin önünün açılması.
 • Uluslararası dizin kurumlarınca düzenli olarak taranan Akdeniz Üniversitesi adresli “Uluslararası Bilim Dergilerinin” yayınlanmasının desteklenmesi,
 • Lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının evrensel düzeyde olmasının sağlanması.

4. Süreç Yönetimi

Araştırma odaklı üniversite olma hedefine yönelik hedefler kapsamında belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli süreçlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesinde:

 • Üniversitenin stratejik plan, vizyon, yenilikçilik ve kaynak kullanımındaki yönetişim özelliklerinin doğru ve sağlıklı olması,
 • Üniversitenin iç demokrasinin yüksek, çalışma disiplinin sağlıklı ve başarıyı yakalama kriterlerinin işliyor olmasına özen gösterilecektir.

Son Güncelleme : 24 Mayıs Çarşamba 2017
136